Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKOŃCZENIE NABORU!! OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKOŃCZENIE NABORU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- program wymiany kotłów 2022

Informujemy, że Gmina Tarnów Opolski z dniem 07 lutego zakończyła (z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie przeznaczonych na ten cel środków finansowych) nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w 2022 roku.

W przypadku zwolnienia lub przesunięcia dodatkowych środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 0050.365.2022

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25.01.2022 r.


 

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA


 

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.

1.  Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3611 z dnia 31 grudnia 2021 r.)

2.  Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację naboru, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznie: 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3.  Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.365.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25.01.2022 r.

5.   Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą przyjmowane od dnia 01.02.2022 r. i poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa  w pkt 2.

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy- www.tarnowopolski.pl

 

PDFuchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - nabór 2022.docx


 

Wersja XML