Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami)  nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia pomocy od następnego dnia po jego przekroczeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być uznana za umowę o pomocy przy zbiorach, co oznacza nie spełnianie od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do Ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.  

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie
o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia  świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie 15 dnia następnego miesiąca.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika obecnie stanowi kwotę 42 zł. Jeśli okres podlegania ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym miesiącu w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika wynosi obecnie  170 zł. jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu
w danym miesiącu.

Aktualną kwotę składki można sprawdzić na stronie internetowej KRUS pod adresem  www.krus.gov.pl / wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Wersja XML