Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy i terminarz Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w miesiącu październiku

Tarnów Opolski, 23 października 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną  informuję, że najbliższa Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski odbędzie się 26 października 2020 r.  o godz.15.00 w trybie zdalnym.

Z uwagi na zdalny tryb obrad, sesja będzie transmitowana z siedziby Rady Gminy przy ulicy Dworcowej 4 w Tarnowie Opolskim.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban

O G Ł O S Z E N I E
w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice
w Kosorowicach ul. Opolska 9a
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski


Porządek obrad:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych;
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
7. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
8. Podejmowanie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
3) Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika;
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana i Kosorowice;
6) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
10. Interpelacje i zapytania radnych;
11. Wolne wnioski i informacje;
12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!
Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
 

PDFOgłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2020 r..pdf

 

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu październiku 2020 r.20.10.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
3) Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika;
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana i Kosorowice;
6) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat.
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

21.10.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

21.10.2020 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał- jak wyżej;
2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r.;
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice w Kosorowicach ul. Opolska 9a.                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy   
                                                                                                                                              /-/ dr Rudolf UrbanOtrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

PDFTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2020 r..pdf

Wersja XML